MỘT “NƯỚC CỜ” QUAN TRỌNG CỦA THE COFFEE CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU.