SẢN XUẤT TRUYỀN HÌNH, PHÓNG SỰ

PHÓNG SỰ VTV1 – BẢO TỒN HỆ SINH THÁI THẢO DƯỢC

PHÓNG SỰ “NẤM SẠCH TỪ TRANG TRẠI”

PHÓNG SỰ VTV1 – LAN TỎA HÀNH ĐỘNG XANH – BỆNH VIỆN THU CÚC

PHIM CA NHẠC – [NGHE KỂ CHUYỆN ĐỒNG DAO] TẬP 1

PHÓNG SỰ VTV1 – HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ – CMC

NÀO CÙNG PHONG CÁCH